Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

数据集功能:编辑、索引、数据表

 

 

编辑

编辑修改数据集名称

 数据集索引

本产品可以将新建的数据表作为一张数据库表,通过创建本地数据集,对数据表中数据再进行抽取、加工。创建索引是对已创建的数据表中字段建立索引,建立索引的意义参考数据库索引。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels