Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

admin账号,进去平台管理 - 安全设置,开启系统权限,开启系统权限后。在权限管理中,才会显示出系统权限控制功能(注意:如果要配置开发者,请把默认进入报表门户给关闭)

 

设置系统权限:给与角色系统菜单功能使用权限

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels