Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

产生原因:

  1. 配置了表格宽度
  2. 开启固定列宽

同时配置以上两项时,列过多的情况下会导致次现象

 

解决办法:

不要同时  开启【固定列宽】 和  设置【表格宽度】

(1)开启【固定列宽】后,将表格宽度留空(不要设置表格宽度)

(2) 设置表格宽度后,不要开启固定列宽

 

 

 

 

  • No labels