Skip to end of metadata
Go to start of metadata

产品中过滤器维度值均来自数据源,维度值随数据源变化而变化。但是自定义过滤器,是通过编写脚本,赋值给过滤器标签,并给标签赋予联动的数据源维度名称。此标签内容是固定的。

 

         

 

点击图表分类“过滤器控件”,点击“自定义过滤器”,选择模拟器中组件“配置”

 

配置项有:图像、选择项、未选中、选中、基本、边框、浮动,参考2.报表元素组 文本标签过滤器,下面详细介绍 “选择项”

 

选择项

选中:打开报表默认选中的一个标签

文本:标签上展现的文字

宽度:标签宽度

脚本:编写脚本

 

脚本样例

 

【今天】

var format = "YYYY-MM-DD";
var columnName = "column1";
var date = moment().format(format);
return columnName+" = '"+date+"'";

 

【最近3天】

var format = "YYYY-MM-DD";
var columnName = "column1";
var date = moment().add(-4, 'days').format(format);
return columnName+" > '"+date+"'";

 

返回值可以是字符串或者对象

 

var values = ["北京","上海"];
return {
column:"地区", //字段名
exp: "in", //表达式,可以使用   <, >, <>, in 等SQL表达式
value: values.join(",") //
}

 

点击查看示例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels