Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

下拉选择的方式,过滤页面数据。如下图:

     

 

点击图表分类“过滤器控件”,点击“下拉选择器”,选择模拟器中组件“配置”,选择数据源。

 

 

配置项有:数据、排序、过滤、函数、图形、选择项、基本、边框、浮动、联动。参考2.报表元素组,下面详细介绍“图形”

图形

  • 图形

页面过滤:开启后,对页面组件维度进行过滤;关闭后,对页面组件维度进行联动

示例:

1)关闭页面过滤

2)开启“页面过滤”

 

  • 标签和标签别名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels