Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

1.点击“用户列表”

 

 

2. 添加用户或者部门

1)添加用户:从部门中添加用户

2) 添加部门:继承部门下所有用户,等部门下用户变化时,这里用户会同步更新。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels