Skip to end of metadata
Go to start of metadata

范围过滤器,可以设置时间或者其他维度的过滤,如图(上下需要一个表,维度一致)

图形:

选择项:   

高度:选择框的高度       

圆角:设置选择框圆角度数       

对齐:设置选择框的对齐方式         

字体尺寸:设置选择项字体尺寸大小       

显示方向:可以设置垂直或水平(默认为水平)

箭头:

颜色:设置图标颜色

尺寸:设置图标大小

图标:可以更改图标的样式

默认值:

可以设置最大值最小值的范围

数据表格式可如下设置

 

  • No labels