Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

轮盘形式过滤组件,如下图:

 

 

点击图表分类“过滤器控件”,点击“轮盘过滤器”,选择模拟器中组件“配置”,选择数据源。

 

配置项有:数据、排序、过滤、函数、图形、选择项、基本、边框、浮动、联动。参考2.报表元素组,下面详细介绍“数据”、“图形”

 

数据

数据源维度选择,从上到下是下钻关系,配置如下:

 

图形

  • 图形

提示语:显示在过滤器上提示语,初始提示语是动态维度过滤面板

标题:维度值选择面板标题

动态维度:显示维度名称,并通过选择维度名称,显示该维度下的值

高度:维度值选择面板表格高度

边距:过滤器相对组件外边框距离

内边框:过滤器内边框

  • 标签

参考下拉选择器“标签和标签别名”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels